آموزش

ارتعاشات ناشی از عیوب بیرینگ های بوشی

ارتعاش زیاد در بیرینگ های بوشی معمولا نتيجه ی لقی زیادی بیرینگ که در اثر خوردگی شیمیایی با سایش به وجود می آید، لقی با بیت ها در هوزینگ، و مشکلات روغن کاری می باشد. بیرینگ بوش با لقی زیاد سبب Unbalance , Misalignment  یا نیروهای دیگر ارتعاشی که در اثر لقی مکانیکی و ضربه به وجود می آیند می شود. علت واقعی، بیرینگ نیست بلکه چنانچه بیرینگ دارای لقی مناسب نباشد به راحتی اجازه می دهد ارتعاش زیادتر تولید شود. بیرینگی که ساییده شده می تواند در اثر دامنه ای عمود و افقی ارتعاش خراب شود.

دستگاه های که روی فوندانسیون های سخت قرار گرفته اند اندکی دامنه ی ارتعاش در جهت افقی بیشتر آشکار می سازند. در بیشتر اوقات جایی که ارتعاش در جهت عمودی به وجود می آید در مقایسه با جهت افقی بیشتر است  دلیل بیرینگ ساییده شده می باشد. وقتی به بیرینگ مظنون شدید روش های مرسوم بازرسی را اعمال کنید.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp