آموزش

خرابی تسمه

خرابی فن

یکی از مواردی که به دنبال نابالانسی در انواع فن و سیستم های تسمه ای ایجاد میشود، خرابی تسمه است. بالانس فن میتواند زمان خرابی تسمه ها را کاهش دهد.

چون سیستم های تسمه ای توانایی جذب شوک و ارتعاش را دارند بنابراین برای انتقال قدرت برای دستگاه هایی که باید ارتعاش آنها در سطح خیلی کم نگه داشته شود این سیستمها منبعی برای ایجاد ارتعاش بیش از مقدار مجاز می توانند باشند. این گونه مسائل دو نوع می باشند.

  • عکس العمل تسمه به دیگر نیروهای مضر بر روی دستگاه
  • ارتعاش ناشی از معایب تسمه

وقتی کسی حرکات پرشی تسمه را می بیند فکر می کند که اینها منبع ارتعاش هستند و به عنوان راه حلی فوری آنها را تعویض می کند. اما باید به یاد داشت که نامیزانی زیاد و خارج از مرکزی پولی ها، عدم هم محوری یا لقی مکانیکی ممکن است سبب ارتعاش تسمه بشوند. بنابراین پیش از تعویض تسمه باید بررسی، و ریشه عیب را پیدا کرد. این کار می تواند با دیدن فرکانس ارتعاش انجام گیرد.

استفاده از دستگاه آنالایزر (Strob Light)

اگر تسمه در برابر نیروهای مزاحم دیگر عکس العمل نشان می دهد فرکانس ارتعاش تسمه به احتمال زیاد برابر فرکانس نیروهای مزاحم خواهد بود. زمانی که از (Strob Light) دستگاه آنالایزر استفاده کنید آن قسمت از دستگاه که تولید نیروهای مزاحم می کند آشکار خواهد شد. دقت کنید که در سیستم های چند تسمه ای همه تسمه ها از کشش برابری برخوردار باشند. در غیر این صورت تسمه های شل ممکن است سبب ارتعاش زیادی شوند. معایب دیگر عبارت اند از الغزش تسمه، تندی تسمه و سایش پولی. ارتعاش ناشی از عیبهای واقعی تسمه در فرکانس های  1 ، RPM  2 ، RPM 3 و  تسمه ایجاد می شود فرکانس خاص بستگی به طبیعت تسمه، تعداد پولیها و هرزگردها دارد. تعیین دور تسمه با دانستن طول تسمه، قطر پولی و دور پولی به آسانی میسر است:

طول تسمه / (RPM دور پولی   قطر پولی 14/3) = دور تسمه
اندازه گیری نوسانات تسمه را با قرار دادن پیک آپ روی بیرینگ در جهت عمود به کشش تسمه (Tension) و سپس در جهت موازی با کشش انجام می شود. معمولا عيوب تسمه ها در جهت موازی با کشش تسمه دامنه ی بیشتری دارد.

تسمه های معیوب

عیوب متداول تسمه ها ترک خوردگی، Soft& Hard Spots، برجستگی درپهلوهای تسمه و کنده شدن قسمت هایی از تسمه را در بر می گیرد. هم چنین تسمه هایی که در نتیجه بسته بندی و در زمان انبار شدن، پیچ و تاب خورده و تغییر شکل داده اند، می توانند تا زمانی که در کار شکل واقعی خود را باز نیافته اند دامنه ی بالای ارتعاشات را ایجاد کنند. تسمه هایی که پهنای یکسان ندارند هم می توانند سبب ارتعاشات شوند. این تسمه ها در شیار پولی بالا و پایین رفته و در نتیجه تغییر کشش، ایجاد ارتعاش می کنند

سر خوردن تسمه ها

سر خوردن تسمه به دلایل کافی نبودن کشش تسمه. تراز نبودن پولی، نامناسب بودن تسمه، بار و قدرت بیش از حد، به وجود آید. امکان سر خوردن تسمه گاهی ارتعاشات و صدای فرکانس بالا ایجاد می کند. ارتعاشات حاصله غالبا دامنه ی ناپایدار دارد. این به خصوص در سیستم های چند تسمه ای صادق است – جایی که تسمه ها به درجات مختلف می توانند شر بخورند- گاهی به ارتعاشات اضافه و گاهی کم می کنند. نتیجه ی کلی یک دامنه ی ارتعاشات متغیر است که در یک شکل پردیودیک کم و زیاد می شود.
می توان میزان سرخوردن تسمه را در سیستم های چند تسمه ای به کمک چراغ استروب تعیین کرد. برای این موضوع ماشین را خاموش کرده و به وسیله ی یک تکه گچ خط راستی را به صورت عرضی روی تمام تسمه ها بکشید، سپس ماشین را روشن کرده، فیلتر آنالایزر را روی سرعت تسمه (1x RPM) تنظیم نموده و خط مزبور را زیر نور چراغ استروب ملاحظه کرد. اگر تسمه ها نسبت به یکدیگر دارای حرکت باشند، علامت های روی یک یک تسمه ها نسبت به یکدیگر زیر نور چراغ استروب حرکت خواهند داشت.

نحوه ی رفع عیوب در تسمه ها

تسمه ها در وضعیت فیزیکی خوبی باشند.

تعداد و اندازه تسمه ها متناسب با مقدار بار باشند.
در سیستم های چند تسمه ای از یک مجموعه تسمه استفاده شود تا همگی دارای کشش یکسان باشند.
پولی ها و قرقره ها گرد و کاملا با یکدیگر هم محور شده باشند.
شیارهای پولی ها ساییده نشده باشند. زیرا در این صورت تسمه به کف شیار می چسبد و در نتیجه لغزیده و سبب کاهش راندمان می گردد.
فن تسمه ها به طور صحیح نصب و کشش آنها مطابق پیشنهاد سازنده تنظیم گردند.

 نیروهای مزاحم دیگر در حداقل ممکن، نگه داشته شوند.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp